ถั่วเขียวผิวดำ


ถั่วเขียวผิวดำ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ถั่วเขียวผิวดำ

 [ ลงประกาศ ]
 ถั่วเขียวผิวดำ พันธุ์พิษณุโลก 2
ถั่วเขียวผิวดํ าพันธุพิษณุโลก 2 (ชื่อเดิม พี.ไอ. 288603) เปนสายพันธุที่ไดรับจาก แหลงรวบ. รวมพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักแหงเอเชียเมื่อป พ.ศ. 2520 มีถิ่น กํ ...
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/rice/nutgreen.pdf

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 ถั่วเขียว - วิกิพีเดีย
ถั่วเขียว เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่ให้เมล็ดที่มีเปลือกสีเขียว แต่เนื้อเมล็ดสีเหลือง ... เพาะถั่วงอก และประกอบอาหารอื่นๆ ถั่วเขียวมีสองชนิด ได้แก่ ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ถั่วเขียว

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 บทปฏิบัติการ (mungbelab.doc)
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ โดย Wilczek และ Hepper ซึ่งมีคนยอมรับทั่วไป ชื่อ วิทยาศาสตร์ใหม่ของถั่วเขียวผิวมัน และถั่วทองคือ Vigna radiata (L.) Wilczek และถั่วเขียว ผิวดำคือ ...
http://www.natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-211/lab/mungbeanlab.doc

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 ถั่ว เขียว ผิว ดำ พันธุ์ พิษณุโลก 2 - กรมส่งเสริมการเกษตร
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 (ชื่อเดิม พี.ไอ. 288603) เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับจากแหล่ง รวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย เมื่อปี พ.ศ.
http://www.doae.go.th/library/html/detail/green2/index2.htm

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 - กรมส่งเสริมการเกษตร
21 ก.ค. 1998 ... แผ่นปลิวเผยแพร่ที่ 178 กรมส่งเสริมการเกษตร เรียบเรียงโดย : พจนีย์ นาคีรักษ์, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร จัดทำโดย :
http://www.doae.go.th/library/html/detail/green2/index.html

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 ถั่วเขียวผิวดำชัยนาท 80 - สื่อกรมวิชาการเกษตร
ถั่วเขียวผิวดำชัยนาท 80. ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ชัยนาท 80 เป็นผลงานการปรับปรุงพันธุ์ของ อา รดา มาสริ สุมนา งามผ่องใส อาณัติ วัฒนสิทธิ์ และสมชาย บุญประดำ ...
http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n11/v_11-aug/borkor.html

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 ถั่วเขียว - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ราคาถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.00 บาท ทรงตัวเท่ากับ สัปดาห์ก่อนราคาถั่วเขียวผิวดำชนิดคละสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ...
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=12526&filename=price

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ
 8 การควบคุมโรคเน่าดำของถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์
จากการตรวจหาเชื้อรา Macrophomina phaseolina สาเหตุโรคเน่าดำ จากเมล็ดถั่วเขียวผิว ดำพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น พบเชื้อรา M. phaseolina ร้อยละ 23.75 ...
http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal/content.asp?JID=106&CID=691

คำค้น: ถั่วเขียวผิวดำ

ถั่วเขียวผิวดำ