พรบ.ควบคุมอาคาร


พรบ.ควบคุมอาคาร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร

 [ ลงประกาศ ]
 ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร - ตรวจสอบอาคาร, อาคาร, กฎหมาย, BUILDING, AUDIT, INSPECTOR, กรมโยธา, ปรเมธ, วุฒิชัย, พัชรี, ปณิธาน, ราคาถูก, ราคา, 32ทวิ, ...
http://www.buildinglawaudit.com/

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ( - Sdhabhon
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่3 (พ.ศ. 2543) - 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. พ.ศ. 2522. (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่2. พ.ศ.
http://www.sdhabhon.com/BuildingDesign/ҪѭѵԤǺҤþ..Ѻ..Ѻ...pdf

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร
 www.ThaiLaws.com
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535). พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535. พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543. พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) ...
http://www.thailaws.com/body_thaiacts_a03.htm

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร
 กฎกระทรวง - ฝ่าย อาคาร สถาน ที่
กฎกระทรวง. ฉบับที่55 (พ.ศ. 2543). ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. พ.ศ. 2522. ------------------------. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ ...
http://property.bu.ac.th/law/LAW12-55.pdf

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่42 (พ.ศ. 2537) ฯ. และกฎกระทรวง ฉบับที่50 (พ.ศ. 2540)ฯ ). กฎกระทรวง. ฉบับที่33 (พ.ศ. 2535). ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม ...
http://property.bu.ac.th/law/LAW12-33.pdf

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร
 พรบ ควบคุมอาคาร
มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่พักอาศัย. ในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาล อาคารที่พักอาศัยและสถานทำการนั้น นอกจากจะใช้หลักวิชาการในการออกแบบ ดูแล ...
http://www.meesuk.net/index.php/2010-08-03-12-16-39

คำค้น: พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ควบคุมอาคาร