มหาลัยเกษมบัญฑิต


มหาลัยเกษมบัญฑิต

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ มหาลัยเกษมบัญฑิต

 [ ลงประกาศ ]
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 9 คณะและปริญญาโท 7 สาขาวิชา.
http://www.kbu.ac.th/

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 KASEM BUNDIT UNIVERSITY - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูกลาง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. รายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ ...
http://reg.kbu.ac.th/

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
น้องๆที่สนใจเข้าทีมเชียร์ลีดเดอร์ มาสมัครได้ด้วยตนเองที่ .เกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 โทร 02-3202777 ต่อ 1302-1303 ...
http://cheerkbu.multiply.com/

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอน 2 แหงคือ. 1. วิทยาเขตพัฒนาการ. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งอยูเลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ ...
http://www.cuas.or.th/admbook54/PDFplace_univ/56.pdf

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 การรับสมัคร - KASEMBUNDIT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ คณะที่เปิดรับสมัครในระดับ ปริญญาตรี มีดังนี้ - คณะบริหารธุรกิจ - คณะนิติศาสตร์ - คณะนิเทศศาสตร์ - คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ...
http://run.kbu.ac.th/Thai/Admissions/Admission.php

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - วิกิพีเดีย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อังกฤษ: Kasem Bundit University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในชื่อ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ...
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - เว็บไซต์อุดมศึกษาเพื่อสาธารณะ Thai's Higher ...
ข้อมูลผู้บริหารสถาบัน (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) ( 2 รายการ ); ข้อมูลสถาบัน ( มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) ( 1 Article ); ข้อมูลการประเมินสถาบัน (มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต) ( 0 ...
http://www.thaiuniversity.net/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=44&lang=th

คำค้น: มหาลัยเกษมบัญฑิต

มหาลัยเกษมบัญฑิต