17 Mt แปลงเพศ


17 mt แปลงเพศ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ 17 mt แปลงเพศ

 [ ลงประกาศ ]
 ปลา นิล แปลง เพศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำหรับวิธีการเตรียมอาหารเพื่อแปลงเพศปลานิลทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การเตรียม สารละลายทำได้โดยใช้ฮอร์โมน 17 MT ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 1:4 (w/v, ...
http://www.sut.ac.th/news/research/data/2008/feb_03.htm

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 การแปลงเพศปลานิล
การแปลงเพศปลานิลจากเพศเมียเป็นเพศผู้ หรือทำให้เป็นหมัน ทำได้โดยใช้ฮอร์โมน 17 a- methyltestosterone (17 MT) ในอัตรา 60 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม ...
http://www.fisheries.go.th/sf-naratiwas/nile_1.html

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 คู่มือการผลิตปลานิลแปลงเพศ - กรมประมง
ปลานิลเพศผู และเทคนิคการแปลงเพศ ก็เปนเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชอยางไดผล เนื่อง ... และเอสโตรเจน (Estrogen) ทําใหเปนปลาเพศเมีย ฮอรโมน 17α- methyltestosterone (MT) เปนฮอรโมนแอนโดรเจนที่นิยมใชมากในการแปลงเพศปลา ...
http://www.fisheries.go.th/if-tak/web2/images/download/udon.pdf

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ - กรมประมง
ฮอร์โมน 17 α Methyl testosterone (MT) ที่ลูกปลาควรได้รับ ต่อวัน คือ 0.52 –2.85 ไมโครกรัมต่อ. น้าหนักปลา 1 กรัม จึงจะทาให้ประสิทธิภาพในการแปลงเพศเกินกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ...
http://www.fisheries.go.th/if-ubon/web2/images/download/nin.pdf

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 ปลานิล (แปลงเพศ)........นะยะ - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
... ทำให้นึกไปว่าคนเรายังมีการแปลงเพศแล้วแม้แต่ปลาเองยังที่มีการแปลงเพศ ... alpha methyl testosterone) หรือ 17 MT เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นปลานิลเพศผู้ ...
http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5227

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
การแปลงเพศปลานิล คือ การทำให้ปลานิลเป็นเพศใดเพศหนึ่งเพียงเพศเดียว ในที่นี้คือการ ทำให้ปลานิลที่ฟักออกมาเป็นเพศผู้ ... การแปลงเพศปลานิล ทำโดยการให้กินอาหารผสม ฮอร์โมนเพศผู้ 17 - แอลฟา เมทิลเทสโทสเตอโรน (17 - α ... ชั่งฮอร์โมน 17 MT น้ำหนัก 0.5 กรัม ...
http://www.fisheries.go.th/iari/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=41

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 (ห้องสมุด ศพช. จันทบุรี) การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศกุ้งก้ามกราม
ทดลองแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยใช้ฮอร์โมน 17œ-Methyltestosterone (MT) ดําเนินการ ศึกษาวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม ...
http://www.fisheries.go.th/cf-chan/Paper/seminar/seminar-dof-49/geno-p7.htm

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ
 อายุปลานิลที่ เหมาะสมกับการแปลงเปนเพศผูโด - การประชุมทางวิชาการ ...
นิล 2)การใชฮอรโมนแปลงเพศปลา เปนวิธีการที่นิยมใชมากที่สุดในปจจุบัน โดยการ ใชฮอรโมนเพศผู เชน 17α methyltestosterone (MT) 30-60 ...
http://kucon.lib.ku.ac.th/dbstat/download_count.php?rec_no=KC3904016&mfn=007709&db=kucon

คำค้น: 17 mt แปลงเพศ

17 mt แปลงเพศ